Tittelen på oppgaven deres er ”Knowledge-Intensive Business Services as Knowledge and Innovation Agents through Client Cooperation and Labor Mobility”. Veileder for oppgaven har vært førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI som også har vært prosjektleder for delstudiet Kunnskapsbaserte tjenester i EKN.

Studien hadde følgende problemstilling: I hvilken grad påvirker kunnskapsintensive forretningsmessige tjenesteytere (KIFT) innovasjon hos andre bedrifter gjennom (1) samarbeid med kunder og gjennom (2) arbeidsmobilitet av KIFT ansatte som en mekanisme for kunnskapsoverføring? Hovedfunnene i studien til Haraldsson og Lepikhina er:

· Samarbeid med KIFTer er viktigere for innovasjon enn mobilitet av KIFT ansatte

• Komplementær kunnskap bidrar mer til innovasjon enn lik kunnskap

• Arbeidsmobilitet skjer innenfor et avgrenset geografisk område, mens samarbeidsrelasjoner ikke er like avhengig av geografi

• Lokalisering av KIFT har ingen betydning for innovasjon hos samarbeidspartnere, men KIFT bedrifter har glede av lokale KIFTer i sin innovasjon


%d bloggere like this: