EKN-seminarer

EKN arrangerer jevnlig seminarer. Du er velkommen til å delta. Ta kontakt med Marius Nordkvelde for å melde deg på. Du finner tidsplan for disse og andre arrangementer i forbindelse med EKN i vår Google-kalender. Alle interne seminarer finner sted i Handelshøyskolen BIs lokaler i Nydalen hvis ikke annet er angitt.

EKN seminar with Mercedes Delgado, September 1st at 1330-1500, BI Nydalen

Mercedes Delgado from the Fox School of Business held a presentation about national competitiveness. The title of the presentation was «The Determinants of National Competitiveness». You can read more about Mercedes Delgado here. She has published a paper in Journal of Economic Geography titled «Clusters and Entrepreneurship» together with Michael Porter and Scott Stern, and has recently published a working paper called «The Determinants of National Competitiveness» together with Michael Porter, Christian Ketels and Scott Stern.

Knowledge Based Norway: Seminar with Ifor Ffowcs-Williams, 11. February 2010 (slides)

‘International Cluster Managers: Their Roles, Characteristics and Training Needs’

Since establishing Cluster Navigators in 1997, Ifor has been active globally in introducing clustering as a cornerstone for economic development. Ifor is a frequent speaker on competitiveness, clusters and innovation.

Ifor designs and reviews competitiveness and cluster development programmes, and leads strategy workshops around the world with economic development agencies and cluster groups.

Ifor is a Founder and Past President of The Competitiveness Institute(Barcelona, Spain, www.competitiveness.org) and currently serves as a Member of the Board of Advisors. He is also an Advisor to theEuropean Cluster Observatory, the Indian Institute for Competitiveness, the Pan African Competitiveness Council and theDanish Cluster Academy.

Clients include The World Bank, IFC, UNDP, international aid agencies and national & regional economic development agencies throughout Europe, North America, the Caribbean, Asia, Africa, Australia and New Zealand.

Prior to establishing Cluster Navigators, Ifor was with New Zealand’s Trade Development Board and for more than a decade encouraged New Zealand’s exporters to move beyond their comfort zones in ‘cooperating-to-compete’ through participation in networks and clusters.

EKN at Harvard Business School: Clusters and cluster policy research, Harvard Business School 12. December 2010

On the 11th of December 2010 Norwegian School of Management/EKN arranged a workshop on «Clusters and cluster policy research» at Harvard Business School, Boston. Please follow this link to access the slides from the presentations.

EKN-seminar med Ådne Cappelen (SSB), 6. desember 2010

Makroøkonomiske framskrivinger for norsk økonomi til 2030

Basert på tilgjengelige prognoser for norsk petroleumsvirksomhet samt annen relevant informasjon om utviklingstrekk framover, presenteres makroøkonomiske framskrivinger for norsk økonomi til 2030 under forutsetning om at de handlingsregler for finans- og pengepolitikk som ble innført i 2001 videreføres. Beregningene viser at til tross for petroleumsvirksomhetens sterkt avtakende relative betydning i norsk økonomi, preges ikke utviklingen av ubalanser i økonomien. Det er særlig tjenesteytende sektorer som øker sin betydning i norsk økonomi framover. En sterkere nedbygging av petroleumsvirksomheten vil øke utfordringene for norsk økonomi og vil tilsi mindre finanspolitisk handlerom for å møte eldrebølgen. De makroøkonomiske konsekvensene av en slik utvikling behøver likevel ikke å bli store gitt handlingsreglene for den økonomiske politikken. Du finnerpresentasjonen til Ådne Cappelen her.

EKN-seminar med Bjørn Asheim, 12. oktober 2010

Nordisk innovasjonspolitikk i et komparativt perspektiv

Bjørn Asheim ga en bred oversikt over nordisk innovasjonspolitikk i et komparativt perspektiv, hvor likheter og forskjeller i innovasjonspolitikk og -strategier mellom de fire nordiske land ble fremhevet. Fokus ble lagt på å analysere årsaker til og konsekvenser av at norsk innovasjonspolitikk avviker så sterkt fra de andre nordiske lands, og særlig fra den svenske og finske. Avslutningsvis ble det diskutert hvilke utfordringer norsk innovasjonspolitikk står overfor i en globalisert kunnskapsøkonomi, og hvordan disse kan bli møtt. Spesielt ble det diskutert hvordvidt mangfold (ref. Paul Krugman) eller spesialisering (ref. Michael Porter) er veien å gå for å øke innovasjonstakten i økonomien. Du kan laste ned hele presentasjonen til Bjørn Asheim her. For CV, trykk på denne linken.

EKN-seminar med Martha Russell, 7. oktober 2010

«Investments that bring the benefits home»

Ressurskrevende initiativer for å fremme utvikling av kommersielle produkter og tjenester har ikke alltid gunstige effekter på sysselsetting og lønnsomhet i de regioner hvor initiativene ble tatt. Verdifulle investeringer og talenter forsvinner ofte ut av regionen, og blir tatt i bruk andre steder. Martha Russell har forsket på de utfordringene man står ovenfor når man bruker lokale ressurser for å fremme utvikling i en globalisert verden. Les mer her.

På seminaret ved Handelshøyskolen BI viste Martha Russell empiri fra prosjekter ved Media X ved Stanford University. Media X følger mer enn 35.000 hi-tech virksomheter over hele verden, og kartlegger deres relasjoner på individnivå. Hun presenterte også interessante relasjonsdata fra Norge. Relasjonskartleggingen er basert på overvåking av nyheter på nettet. Du finner presentasjonen her.

Martha Russell har sentrale akademiske posisjoner på Stanford University og University of Texas.

EKN-seminar med Magnus Gulbrandsen, 27. mai 2010

Universiteter og forskningsinstitutters rolle for innovasjon i Norge

I norsk forsknings- og innovasjonspolitikk har det tradisjonelt vært lagt vekt på et nært samspill mellom næringslivet og offentlige forskningsmiljøer. Universiteter og høyskoler er blitt oppfordret til å knytte bånd til bedrifter, og samtidig er det blitt opprettet en betydelig instituttsektor rettet mot behov i bestemte bransjer og teknologiområder. Det er ofte antatt at samspillet mellom universiteter og næringsliv er for dårlig eller for lite omfattende, og at bedre samspill vil styrke innovasjon og konkurranseevne. Disse påstandene ble belyst gjennom et bredt empirisk materiale i dette seminaret.

Klikk her for å laste ned presentasjonen til Magnus Gulbrandsen.

EKN-seminar med Karen Helene Ulltveit-Moe, 5. mai 2010

Eksportindustriens produktivitet
Professor i samfunnsøkonomi ved UiO, Karen Helene Ulltveit-Moe, vil blant annet fokusere på virkningen av omfordeling av arbeidskraft for produktiviteten til en virksomhet. Et utvidet mål på total faktorproduktivitet som tar egenskaper til arbeideren i betraktning, indikerer at opp til 67 prosent av avkastningen for eksportindustrien gjenspeiler forskjeller i arbeidsstyrken og ikke ren effektivitet. Paperet som var grunnlaget for seminaret kan du laste ned her.


EKN-seminar med Victor Norman, 29. april 2010

Krise, omstilling og vekst
På bakgrunn av finanskrisen og det internasjonale økonomiske tilbakeslaget vedtok NHH høsten 2008 å starte et femårig satsingsprogram om krisen, sammen med SNF og AFF. Programmet skal fokusere på omstillingene som vil måtte komme i kjølvannet av krisen, og vekstmulighetene i internasjonal og norsk økonomi i tiårene fremover. Etter at et forprosjekt med fokus på internasjonale forhold nå er gjennomført, er gruppen som jobber med programmet i startfasen på et større arbeid om norsk økonomi. Programmet skal kartlegge produktivitetspotensiale, omstillingsevne og omstillingshindre på mikronivå, identifisere tiltak som kan fremme omstilling og ny vekst, og drøfte hva dette betyr for utformingen av nærings- og regionalpolitikk i norsk økonomi. På dette seminaret vil professor i samfunnsøkonomi ved NHH, Victor Norman, beskrive dette programmet.


EKN-seminar med Bengt-Åke Lundvall, 15. april 2010

Et kunnskapsbasert Norge arrangerte seminar med Bengt-Åke Lundvall på Handelshøyskolen BI den 15. april.

Bengt-Åke Lundvall er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Aalborg. Lundvall har bidratt til å forstå nasjonale innovasjonssystemer gjennom en rekke akademiske artikler og bøker.

Spesialisering, interaksjon og innovasjon: På seminaret snakket Bengt-Åke Lundvall om betydningen av å kombinere forskjellige typer kunnskap for å lykkes med innovasjonsprosesser. Både innovasjonsledelse og innovasjonspolitikk handler i stor grad om å bryte ned barrierer, bygge broer og åpne kanaler mellom aktører med forskjellig typer kunnskap. Seminaret bygget delvis på denne artikkelen fra Journal of Knowledge Economy.


4. mars 2010, klokken 0900: Seminar om entreprenørskap med Espen R. Moen


%d bloggere like this: